Opłaty za Szkołę

Uprzejmie zawiadamiamy, że zgodnie z uchwałą Prezydium Zarządu Przymierza Rodzin czesne
w Szkole Podstawowej nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II od 1 września 2019 r. wynosi:

• 1310 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dziesięć złotych) płatne w systemie 12-miesięcznym

• 1572 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset siedemdziesiąt dwa złote) płatne w systemie 10-miesięcznym

Uprzejmie prosimy o regularne wpłaty do 15 każdego miesiąca na poniżej podany nr konta bankowego:
Nr konta Szkoły Podstawowej:
Santander Bank Polska SA
98 1090 2851 0000 0001 4379 0080

  1. W momencie przyjęcia do Szkoły obowiązuje wpisowe w wysokości ustalonej przez Radę Szkoły – obecnie 1500 zł.
  2. Wszystkie wpływy przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie Szkoły – płace pracowników,
    wyposażenie w pomoce dydaktyczne, opłaty eksploatacyjne.
  3. W szkole istnieje fundusz stypendialny, z którego wypłacane są stypendia socjalne oraz naukowe.
  4. Wszystkie wyjazdy szkolne są płatne dodatkowo.
  5. W Szkole działa stołówka, w której obiady są płatne dodatkowo.
  6. Uprzejmie zawiadamiamy, że zgodnie z uchwałą nr 1/c Prezydium Zarządu Przymierza Rodzin z dn. 30 marca 2022 r. czesne w Szkole Podstawowej nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II wzrasta od 1 września 2022 r. do:– 1500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) płacone w systemie    12-miesięcznym– 1800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) w systemie 10-miesięcznym